#3CA, #3CN, #3CR*

These fields are used in exactly the same way as #3AA, #3AN, and #3AR.

Examples

#3CA 中國元史研究會|9zhong guo yuan shi yan jiu hui
#3CR 元史研究會|9yuan shi yan jiu hui|n原名

#3CA Preussen. Kriegsministerium
#3CR 布國軍政局|9bu guo jun zheng ju

#3CA Blackie and Son
#3CN Glasgow publishers
#3CR (英)白力蓋|9bai li gai